Granicie władzy rodzicielskiej

Granice władzy rodzicielskiej w zakresie zgody na szczepienie przeciwko COVID-19

COVID-19

W związku z tym, że szczepienia przeciwko COVID-19 mają status szczepień zalecanych, a nie obowiązkowych, pojawia się pytanie o sposób rozwiązania konfliktu powstałego między rodzicami, którzy nie są zgodni co do zaszczepienia ich dziecka przeciwko COVID-19?

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
„Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Z kolei zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka”.

Z powyższego wynika zatem, że zaszczepienie dziecka, przeciwko COVID-19, nad którym rodzice sprawują władzę rodzicielską, wymaga zgody wyłącznie jednego rodzica. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy do punktu szczepień przeciwko COVID-19 z dzieckiem zgłasza się wyłącznie jeden z rodziców, punkt ten nie jest zobowiązany do weryfikacji zgody na szczepienie przeciwko COVID-19 drugiego z rodziców. Wyjątek od tej zasady pojawia się            w momencie, kiedy powstają podejrzenia (np. zgłoszone przez samo dziecko), że drugi              z rodziców nie wyraża zgody na szczepienie przeciwko COVID-19. Wówczas punkt szczepień powinien uzyskać zgodę obojga rodziców.

W przypadku, gdy jedno z rodziców nie wyraża zgody na zaszczepienie dziecka przeciwko COVID-19 to może ono – w danym punkcie szczepień – złożyć sprzeciw wobec zaszczepienia dziecka przeciwko COVID-19. Jednak takie rozwiązanie ma sens wyłącznie wtedy, kiedy sprzeciwiający się rodzic ma świadomość do którego punktu szczepień może udać się drugi z rodziców wraz ze wspólnym dzieckiem. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że obecnie w Polsce jest ponad 5 tysięcy punktów szczepień, skuteczne zrealizowanie prawa rodzica sprzeciwiającego się szczepieniu przeciwko COVID-19 może być trudne do wykonania.

Dlatego skutecznym rozwiązaniem może być jednoznaczne poinformowanie rodzica o braku zgody na zaszczepienie dziecka przeciwko COVID-19 (np. wysyłając wiadomość SMS lub email do drugiego rodzica). W przypadku, o którym mowa, rodzic wyrażający zgodę na zaszczepienie dziecka przeciw COVID-19, nie może postąpić wbrew woli rodzica sprawującego władzę rodzicielska nad dzieckiem. W takich okolicznościach, gdzie nie ma porozumienia między rodzicami co do zaszczepienia dziecka przeciwko COVID-19, kwestię sporną – w myśl wskazanego powyżej art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rozstrzyga sąd.

Jeżeli rodzic wyrażający zgodę na zaszczepienie dziecka przeciwko COVID-19 „pójdzie na skróty”, a więc pomimo sprzeciwu drugiego rodzica oraz bez zgody sądu, zaszczepi dziecko przeciwko COVID-19, to rodzic sprzeciwiający się może mieć roszczenie wobec drugiego rodzica o naruszenie sprawowania władzy rodzicielskiej, a przez to o naruszenie dóbr osobistych zarówno rodzica, jak i dziecka.

Udostępnij