zapraszam do czytania

Publikacje

Public tender as a form of selection of the electricity for the residents of the commune, w: Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer 2020; vol 12/1.

Prawny charakter aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. XXXII, s. 307; ISBN: 978-83-8158-375-6.

Regulation of the wind sector in Poland: tasks of municipalities in the contex of public procurement [w:] Economic Perspectives. Proceedings of the 22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Ender Demir (red.), Springer, Szwajcaria 2019, s. 97-109.

Aukcja jako tryb zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Przegląd Prawa Publicznego, nr 2/2018, s. 61-71.

„Zasada odległościowa” w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych, Państwo i Prawo, nr 4/2018, s. 100-113.

Prawa nabyte inwestora elektrowni wiatrowej a wygaśnięcie decyzji  o warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie ustawy wiatrakowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 7/2017, s. 20-26.

Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 5/2017, s. 101-107.

Planowanie przestrzenne w gminie po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Casus, nr 84/2017, s. 15-20.

Prawne uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych. Uwagi de lege lata po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Samorząd Terytorialny, nr 11/2017, s. 23-32.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego a sprzedaż energii odnawialnej wytworzonej przez spółkę komunalną [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 497/2017. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych, T. Kocowski, J. Gola (red.), Wrocław 2017, s. 309-320.

Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce po 2015 r., Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, nr 1/2017, s. 103-115.

Europeizacja postępowania w sprawie udzielenia pomocy publicznej [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 145-152.

Achieving a 20% energy share from renewable sources: policies and legal rules for Poland, Renewable Energy Law and Policy Review, Vol. 7, No. 3/2016, s. 35-45.

Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 108/2016, s. 173-186.

Aukcja jako nowy instrument regulacji sektora energii odnawialnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 7/2016, s. 2-10.

Zasady pomocy publicznej w prawie energii odnawialnej UE i Polski [w:] Współczesne wyzwania prawa energetycznego, M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 65-76.

Wyzwania dla podmiotów rynku energii odnawialnej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Ekonomiczne i prawnicze wyzwania roku 2016, Lwów 2016, s. 115-130.

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce (z A. Bohdan), wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. XX, s. 149; ISBN: 978-83-255-7566-3.

Prawne zasady dostępu do sieci infrastrukturalnej w sektorze energii odnawialnej, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVII/2015, s. 69-82.

Ochrona konsumentów – pasażerów w transporcie kolejowym. Kompetencje Prezesa UTK a kompetencje Prezesa UOKiK [w:] Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych, M. Pawełczyk (red.), Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2015, s. 115-125.

Komentarz do art. 28q oraz art. 28s-28z ustawy o transporcie kolejowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 497-502, s. 509-521.

Administracyjnoprawna ochronA przedsiębiorcy w zakresie wykonywania praw własności przemysłowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 372/2014, s. 301-313.

Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jako forma działania Prezesa UTK, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 368/2014, s. 140-150.

Sytuacja prawna przedsiębiorstwa energetycznego w sektorze energii odnawialnej [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno-administracyjnet. 1, J. Sługocki (red.), Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2014, s. 237-246.

Zakres ochrony bezpieczeństwa energetycznego w sektorze źródeł energii odnawialnej w kontekście „małego trójpaku energetycznego” [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, Z. Duniewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 251-261.

Środki zaradcze w założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku. Uwagi de lege ferenda, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, nr 13/2013, s. 51-68.

Sytuacja prawna przedsiębiorcy w sprawach regulacyjnych oraz antymonopolowych na etapie postępowania weryfikacyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 5/2013, s. 7-13.

Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych, wydawnictwo MADO, Toruń 2012, s. 346; ISBN: 978-83-61186-82-3.

Odpowiedzialność za regulowanie sektora energetycznego [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, A. Walaszek-Pyzioł (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2012, s. 53-65.

Pozycja krajowych organów regulacyjnych w prawie procesowym [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., J. Niczyporuk (red.), Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 651-657.

Współregulacja sektorów infrastrukturalnych [w:] Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i w Polsce, J. Boć, K. Nowacki, L. Knopp, W. Schroder, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2010, s. 301-312.

Usługi zastrzeżone w prawie administracji regulacyjnej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3109/2009, Przegląd Prawa I Administarcji LXXIX, s. 187-201.

Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych: przykład sektorów energetyczno-gazowego i telekomunikacyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1/2009, s. 9-17.

Specyfika niezależnych organów regulacyjnych – wyzwania dla nauki administracji i polskiego prawodawcy, Problemy Zarządzania, nr 1/2008, s. 187-204.

The President of the Office of Electronic Communications as a national regulatory authority of the telecommunication sector in Poland, International Journal of Regulation and Governance, nr 8(1)/2008, s. 69-85.

Pojęcie administracji regulacyjnej, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, nr 3(8)/2007, s. 156-181.

napisz do mnie

Bądźmy

w kontakcie